Region Nordjylland undersøger for forurening af jord og grundvand

bulldozer

I 2015 kan grundejere ca. 200 steder i Nordjylland se frem til at få deres grund undersøgt for jord- og grundvandsforurening.

Del af større indsats

De indledende undersøgelser overfor potentielle jordforureninger sættes i gang som led i regionens indsats overfor jordforurening i 2015.

De indledende undersøgelser har til formål at afklare om typisk forurenende aktiviteter såsom autoværksteder, renserier, maskinstationer, olieoplag mm., har forårsaget forurening af jorden og grundvandet.

– Undersøgelserne er en del af den samlede indsats på jordforureningsområdet, der blandt andet også omfatter undersøgelser og oprydninger på steder i Nordjylland, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvand eller menneskers sundhed, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening og Råstoffer i Region Nordjylland.

De senere år har regionen haft fokus på grundvandsområdet. I 2014 var ca. 80 % af de indledende forurenings-undersøgelser målrettet mod at afklare om jordforureninger kunne udgøre en risiko for grundvandet under de undersøgte grunde.

Undersøgelserne i 2015 igangsættes over to omgange. Den første halvdel af undersøgelserne er allerede igangsat, og de berørte grundejere er blevet kontaktet af Region Nordjylland.

Indledningsvis er der tale om 100 lokaliteter fordelt i de nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord. Den anden halvdel af undersøgelserne i 2015 er planlagt til at skulle igangsættes efter sommerferien.

Regionen forventer at gennemføre ca. 180-200 indledende undersøgelser i 2015.

– Jeg er tilfreds med, at vi med undersøgelserne her får afdækket forureningen på et stort antal grunde i regionen. Efterfølgende kan vi bruge resultaterne af undersøgelserne i prioriteringen af, hvor vi senere skal arbejde med at fjerne risikoen fra forureninger, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

For mere information:

På www.tjekdingrund.dk kan du tjekke, om der er kortlagt forurening på en grund.

På www.jordforurening.rn.dk kan du læse mere om regionens arbejde med jordforurening og Indsatsplan for jordforurening 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *