Forlig om nordjysk sygehusstruktur på plads

Hjertemålinger

Der er indgået politisk aftale om Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplan i Region Nordjylland. Planerne indebærer blandt andet lukning af sygehusene i Dronninglund og Nykøbing Mors.

Socialdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre har i dag indgået en politisk aftale om Plan for sygehuse og speciallægepraksis i Region Nordjylland. Regionsrådsformand Ulla Astman er tilfreds med, at der nu er kommet en aftale på plads.

– Planen for sygehuse og speciallægepraksis udgør det rette fundament for udviklingen af det nordjyske sundhedsvæsen frem mod 2020.

Regionen står over for en række udfordringer på sundhedsområdet, heriblandt en stram økonomi, en vækst i efterspørgslen efter sundhedsydelser samt øgede krav til effektivitet og produktivitet. Derfor er der brug for, at vi tilretter strukturen og opnår den forudsatte strukturbesparelse på 10 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de kommende år, siger Ulla Astman.

To sygehuse lukker

Med planen følger en ny sygehusstruktur i Region Nordjylland, hvor der blandt forligspartierne er enighed om at lukke sygehusfunktionerne i Nykøbing og samle Sygehus Thy-Mors funktioner på sygehusmatriklen i Thisted. Der er desuden enighed om, at lukke sygehusmatriklen i Dronninglund og flytte sygehusfunktionerne herfra til de øvrige sygehusmatrikler i Region Nordjylland.

– Hensigten er at styrke det faglige og økonomiske udgangspunktet for driften af Sygehus Thy-Mors.  Den endelige profil for sygehusmatriklen i Thisted fastlægges som et led i den aftalte, kommende fusionsproces for Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel. Lukningen af Dronninglund Sygehus sker som et led i den tilpasning, der skal ske frem mod Nyt Universitetshospital og fordi der hermed kan opnås mere rationelle driftsvilkår for funktionerne, forklarer Ulla Astman.

Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om at samle neurorehabiliteringen i Region Nordjylland i et center. Denne beslutning ønsker forligspartierne at understrege, men den endelige placering af funktionen afventer en nærmere analyse af mulige placeringer i enten Brønderslev, Dronninglund, Hjørring eller Aalborg. Analysen skal være færdig 1. oktober, hvorefter regionsrådet vil tage beslutning om den kommende placering af centeret.

– Som en overgangsmodel er der enighed om at samle neurorehabiliteringen på færre matrikler og under én samlet ledelse under Sygehus Vendsyssel. Det indebærer, at Brønderslev Neurorehabiliteringscenter udvides og fastholdes som regionens specialiserede enhed. Udvidelsen i Brønderslev indebærer, at jordemoderfunktionen og blodprøvetagningen flyttes til sundhedshuset i Brønderslev. De resterende neurorehabiliteringssenge vil blive samlet på sygehusmatriklen i Thisted og sygehusmatriklen i Frederikshavn, forklarer Ulla Astman.

Psykiatriplan bevarer afsnit N8 i Thisted

Der er desuden indgået politisk aftale om Psykiatriplan 2015–2018.

– Psykiatriplanen peger på en række store udfordringer, der skal tages hånd om i de nærmeste år. Forligspartierne ønsker med aftalen at understøtte en psykiatri hvor patienternes sikkerhed og behandlingsresultater er i højsædet, og hvor der er fokus på fortsat faglig udvikling, kompetenceudvikling og prioritering af tiltag, der skal skabe bedre muligheder for at kunne rekruttere læger til Psykiatrien, siger Ulla Astman.

I det oprindelige oplæg var en lukning af sengeafsnit N8 i Thisted i spil, men den bliver bevaret med 12-16 sengepladser. Det er dog aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal beskrive det fremtidige sengeafsnit i Thisted, herunder oprettelsen af enkelte brugerstyrede senge i afsnittet samt at flytte sengeafsnittet fysisk til det somatiske sygehus i Thisted. Mulighederne for at styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien for indlagte patienter i Thisted skal også belyses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *