Byrettens dom om Lille Vildmose er stadfæstet

21 november, 2022 | 14:00
Aalborg Kommune handlede lovligt under udførelsen af arbejdet med naturgenopretningsprojektet i Lille Vildmose. Det siger en domsafsigelse fra Vestre Landsret. Dommen er en stadfæstelse af byrettens dom.
Foto: Billedarkiv

Aalborg Kommune er blevet frifundet for en påstand om, at kommunen ikke var berettiget til at iværksætte og udføre arbejdet med etablering af en dæmning langs Tofte Mose på lodsejers ejendom. Ligeledes finder landsretten, at Aalborg Kommune var berettiget til at etablere en midlertidig arbejdsvej i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom fra 2. juli 2021 og har dermed givet Aalborg Kommune fuldt medhold i, at naturgenopretningsprojektet kunne gennemføres umiddelbart med baggrund i fredningskendelsen og Fredningsnævnets godkendelse uden samtykke fra lodsejer.

– Vi er glade for at få medhold i, at det arbejde vi udførte i Lille Vildmose var berettiget. Vi vurderede, at vi handlede lovligt dengang, men det blev der skabt tvivl om. Derfor er jeg glad for, at vi har fået rettens ord for, at vi gjorde det rigtige. Nu har vi fået en fornuftig afslutning på flere års tvivl om kommunens ageren i mosen, udtaler Alvaro Arriagada, direktør for By og Land i Aalborg Kommune.

Baggrund for sagen

Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse af december 2007 om fredning af Lille Vildmose, at fredningen skal sikre, at der kan ske naturgenopretning på baggrund af et konkret projekt, som skal godkendes af Fredningsnævnet.

I oktober 2015 ansøgte Aalborg Kommune Fredningsnævnet for Nordjylland om en fornyet tilladelse til naturgenopretning i Smidie Fenner, Lille Vildmose, der blandt andet indebar tilladelse til etablering af en ca. 1000 meter lang dæmning mod Tofte Mose for at forhindre dræning af den sårbare højmose.

I 2016 gav Fredningsnævnet dispensation til ansøgningen og godkendte naturgenopretningsprojektet. Fredningsnævnet bemærkede i sin afgørelse, at det fremgår af § 3 i fredningen, at kommunen som plejemyndighed har ret til at foretage naturgenopretningen.

Aalborg Kommunes arbejde med dæmningen blev udført i 2018-2019. Som led i arbejdet med dæmningen blev der etableret og benyttet en midlertidig arbejdsvej på en ejendom i Smidie Fenner.

Aalborg Kommune udførte arbejdet med naturgenopretning på lovlig vis

I domsafsigelsen lægger landsretten til grund, at det var nødvendigt at etablere og benytte arbejdsvejen på ejendommen, og at ejendommen ikke blev berørt af gennemførelsen af naturgenopretningsprojektet i større omfang, end det var forudsat i projektet og i Fredningsnævnets godkendelse af projektet.

Derfor finder landsretten, at Aalborg Kommune har været berettiget til at etablere dæmningen og i den forbindelse etablere og benytte en midlertidig arbejdsvej på ejendommen i Smidie Fenner i Lille Vildmose.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder