6 storbyer vil have kraft bag beskæftigelsen

16 marts, 2012 | 08:01
Arkiv


Danmark har behov for nye nationale strategier for at udvikle kompetencerne, forebygge langtidsledighed og få unge i uddannelse
 
Jobrotation bør opprioriteres – og lediges deltagelse i jobrotationsprojekter børe resultere i genoptjening af dagpengeret. Et særligt arbejdsmarked – i blandt andet den frivillige sektor – skal hjælpe socialt udsatte til et aktivt liv i fællesskabet
 
Disse tre konkrete politiske idéer indgår sammen med 26 andre anbefalinger i et nyt indspil fra seks af de store danske kommuner, København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers. Indspillet blev udarbejdet på en konference i Aalborg d. 13. marts 2012, og budskabet fra kommunerne bliver nu sendt til Regeringen samt arbejdsmar-kedet parter, der snart sætter sig til forhandlingsbordet til de såkaldte Trepartsforhand-linger.
 
Kommunerne tæt på virkeligheden
– Vi er som repræsentanter for seks store kommuner tæt på virkeligheden, som den ser ud for borgere og erhvervsliv. Vi er dagligt i kontakt med borgerne og virksomhederne. Vi ønsker at begrænse det statslige bureaukrati og at sætte borgeren og virk-somhederne i fokus. Beskæftigelsespolitik skal handle om at skaffe job og udvikle er-hvervslivet – ikke om, at udfylde meningsløse tjeklister til staten. Vi har ansvaret for opgaven, vi ved, hvor problemerne bremser os, og vi har masser af idéer, siger ud-valgsformand Henrik Vallø fra Esbjerg efter den fælles konference.
 
Nationale strategier
Kommunerne foreslår, at staten i stedet for detaljestyring påtager sig rollen med at ud-vikle nationale strategier for Danmarks arbejdsmarked.
– Vi har behov for tværgående nationale strategier for, hvordan vi i fremtiden kan sikre danskernes kompetencer i den globale konkurrence. Vi skal også i kommunerne udar-bejde strategier for at få flere unge i uddannelse, argumenterer borgmester Anna Mee Allerslev fra København.
De nye strategier skal medvirke til, at alle uddanner sig gennem hele arbejdslivet. Og strategierne skal forebygge, at vi taber en generation af unge i langtidsledighed og so-ciale problemer.
 
Samarbejde mellem a-kasser og jobcentre
– Det er vigtigt, at der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem jobcentrene og a-kasserne i fremtiden. Alle der ønsker at deltage i indsatsen skal have mulighed for det. Jeg er sikker på, at de fleste a-kasser gerne vil deltage i et sådant samarbejde – også i fremtiden. På samme måde skal jobcentrene være åbne overfor et samarbejde, siger udvalgsformand Leif Gade, Randers.
 
Udfordringer kræver samarbejde
I den fælles udtalelse lægger kommunerne op til et stadig tættere samarbejde med ar-bejdsmarkedets parter.
– Vi vil som kommuner styrke samarbejdet yderligere med vores lokale erhvervsliv og de faglige organisationer, og vi vil arbejde mere sammen på tværs af kommunegræn-ser. Masser af borgere pendler over kommunegrænserne, og virksomheder rekrutterer ofte arbejdskraft fra en hel region. Og vi skal også udvide begrebet arbejdsmarkedet til at omfatte sociale virksomheder og frivillige organisationer, vurderer rådmand Hans Halvorsen, Aarhus.
 
Livslang uddannelse og Jobrotation
Kommunerne ønsker også, at Trepartsforhandlingerne forbedrer muligheder for ud-dannelse og jobrotation:
– Konkret foreslår vi, at Regeringen undersøger, om vi kan lette overgangen for voksne, der vil uddanne sig og derfor skal forsørges af SU. Vi vil også foreslå fokus på job-rotation – særligt i private virksomheder. Flere ledige skal have mulighed for at komme i jobrotation – og så skal de kunne optjene ret til dagpenge, mens de arbejder i jobrota-tion. Borgerne skal hurtigere kunne få dagpengeretten tilbage, når de deltager aktivt i målrettet uddannelse eller jobrotation, siger Peter Rahbæk Juel, rådmand i Odense.
 
Fart på politikken
– Med vores indspark har vi givet bolden op til Regeringen og arbejdsmarkedets parter. Vi håber, at alle parter vil bidrage til at holde fart i processen, øge beskæftigelsen og sikre vores borgere gode muligheder for uddannelse. Det fortjener erhvervslivet og medarbejderne rundt om i hele landet, slutter rådmand Mai-Britt Iversen fra Aalborg, der havde taget initiativet til konferencen.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder