Aalborg Portland fortsætter den grønne omstilling

Aalborg Portland investerede i 2016 mere end 40 millioner kroner i projekter med miljøteknologiske forbedringer og påbegyndte desuden en 77 millioner kroners investering i en miljøforbedring af virksomhedens største produktionslinje. Det fremgår af cementvirksomhedens netop offentliggjorte miljøredegørelse for 2016.

 

Aalborg Portland har netop fremlagt sin miljøredegørelse for 2016. Heri fremgår det, at virksomheden i perioden fra 2012-2016 har investeret hele 230 millioner kroner i projekter med klima- og miljøforbedringer. Investeringerne har resulteret i højere ressourceeffektivitet samt energibesparelser på fabrikken i Aalborg, hvor også alternative brændsler og råmaterialer spiller en stadig større rolle i cementproduktionen. Dermed fortsætter Aalborg Portland den grønne omstilling, som blev påbegyndt helt tilbage i 1970’erne:

 

Cementproduktion kræver meget energi, og vi har i en lang årrække arbejdet intenst med at begrænse energiforbruget og øge ressourceeffektiviteten i vores produktion. Alene i 2016 har vi investeret knap 41 millioner kroner i formålet, men det er vores erfaring, at de grønne investeringer giver et godt afkast på både den korte og lange bane, fortæller direktør Michael Lundgaard Thomsen.

 

Konstant fokus på alternativer

Aalborg Portland har de seneste syv år oplevet både økonomisk fremgang og et øget aktivitetsniveau. Alene fra 2015 til 2016 har fabrikken i Aalborg øget sin cementproduktion med godt 285.000 tons. Alligevel har Aalborg Portland formået at nedsætte forbruget af energi fra brændsel for hvert ton produceret cement, og har samtidigt erstattet mere kul og petcoke med alternativt brændsel:

 

Det er både energibesparelser samt vores fokus på anvendelsen af alternative brændsler og råmaterialer, der har givet et kontant afkast i form af energi- og ressourceeffektivitet. Vi bliver ganske enkelt hele tiden bedre til at bruge blandt andet affaldsprodukter fra andre industrier til at erstatte naturlige ressourcer og fossile brændsler, og det er selvsagt utroligt værdiskabende for en energitung virksomhed som vores – og så medfører det samtidig også en væsentlig reduktion i vores CO2-udledning, forklarer miljø- og energichef Henriette Charlotte Nikolajsen.

 

Anvendelsen af både alternative brændsler og genanvendelige råmaterialer er da også støt stigende hos Aalborg Portland. I 2016 anvendte Aalborg Portland således 150.000 tons alternative brændsler – en forøgelse på 18 procent i forhold til 2015. Det omfatter blandt andet affald og restprodukter fra industrien, kød- og benmel samt tørret spildevandsslam fra Aalborg Kommune. Alternative brændsler udgjorde således 45 procent af den samlede brændselsenergi for produktionen af grå cement i 2016.

 

Tilsvarende anvendte Aalborg Portland i det forgangne år omkring 450.000 tons genanvendelige råmaterialer, i form af blandt andet flyveaske fra kraftværker, sand fra uddybning af Limfjorden ved Hals Barre samt afsvovlingsgips fra Nordjyllandsværket, hvilket var en stigning på 50.000 tons sammenlignet med 2015.

 

Vi ser store perspektiver i nyttiggørelse af affald og andre materialer, som måske ikke blev opfattet som en brugbar ressource for nogle år siden. Det gælder både energi og råmaterialer i fremstillingsprocessen, hvor vi i dag kan benytte genanvendelige råmaterialer til at supplere kridt og sand, som jo udgør de primære råmaterialer i cementproduktion, siger Henriette Charlotte Nikolajsen.

 

Stadig plads til forbedring

Sammenlagt løb Aalborg Portlands anvendelse af alternative brændsler og genanvendelige råmaterialer i 2016 op i cirka 600.000 tons. Virksomheden har dog kapacitet til årligt at anvende 700.000 tons, og for at sikre stabil ovndrift og begrænse støvemissionerne indledte Aalborg Portland i det forgangne år en investering på 77 millioner kroner i et forbedret design af de såkaldte kalcinatorer på fabrikkens største produktionslinje Ovn 87:

 

Det er en stor investering i et komplekst miljøteknologisk projekt, der er igangsat sideløbende med vores investeringer i generelle klima- og miljøforbedringer. Det forbedrede design af kalcinatorerne i Ovn 87 er et vigtigt skridt mod vores mål om at reducere støvemissionen, og at 60 procent af energien i produktionen af grå cement skal udgøres af alternative brændsler i fremtiden, forklarer produktionschef Søren Konstmann Lausen.

 

En del af lokalområdet

Ud over at genanvende andre industriers restprodukter, leverer Aalborg Portland også overskudsvarme til Aalborg Kommune. Det sker ved at genanvende varme fra røggasser i skorstenene. I 2016 fik således ca. 23.500 husstande varme fra Aalborg Portland, og der er fortsat kapacitet til levering af yderligere overskudsvarme fra Aalborg Portland til Aalborgs borgere:

 

Der er stadig masser af plads til industriproduktion i Danmark, hvis bare det gøres smart. Her ser vi en stor værdi i at indgå i forskellige former for symbioser med andre industrier og samfundet generelt. Vi bestræber os i det hele taget på at være en åben og positiv aktør i de lokalområder, som vi er en del af, slutter Henriette Charlotte Nikolajsen.

 

Aalborg Portlands miljøvision

Det er således Aalborg Portlands vision at være en ansvarlig virksomhed, der fremmer en bæredygtig udvikling ud fra følgende principper:

 

  • Miljø skal være en integreret del af udviklingen i virksomhedens aktiviteter, herunder reduktion af det miljømæssige fodaftryk.

 

  • Miljøindsatsen skal forankres gennem deltagelse af alle medarbejdere og i dialog med omverdenen.

 

  • Miljøindikatorer skal synliggøre en bæredygtig udvikling.

 

  • Produktion og økonomisk fremgang skal ske uden relativ stigning i energiforbrug, emission, kemikalieforbrug, affald og øvrigt ressourceforbrug for de enkelte produkter.

 

  • Ressourceeffektivitet skal fremmes ved bl.a. substitution af ikke-fornyelige ressourcer og indførelse af nye teknologier.

 

Om Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent og råder over en af Nordeuropas største cementfabrikker beliggende i Aalborg samt siloanlæg i havne over hele landet. Fabrikken i Aalborg producerer årligt to millioner tons fordelt på grå og hvid cement, som afsættes i Danmark, det øvrige Nordeuropa samt USA.

 

Aalborg Portland A/S beskæftiger godt 335 medarbejdere i Danmark. Et mangeårigt fokus på miljø- og energiinvesteringer har resulteret i, at fabrikken i dag er anerkendt som en af de mest ressourceeffektive cementfabrikker i verden.

 

Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding Koncernen, der i 2016 omsatte for 6,9 milliarder kroner og har 2.900 medarbejdere. Aalborg Portland Holding er moderselskabet for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Herudover har koncernen aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt genanvendelse af affaldsprodukter.

 

Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano.

 

Kommentarer

kommentarer

Be the first to comment on "Aalborg Portland fortsætter den grønne omstilling"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*